Człowiek jest odpowiedzialny nie tylko za uczucia, które ma dla innych, ale i za te, które w innych budzi. Stefan Wyszyński

Biblioteka

Żeby byli wielcy pisarze,

muszą być wielcy czytelnicy.

W. Whitman

    Nasza biblioteka istnieje od chwili oddania do użytku nowego budynku gimnazjum. Do tego czasu uczniowie korzystali z biblioteki szkoły podstawowej, dlatego stworzenie nowego punktu bibliotecznego było dużym ułatwieniem zarówno dla uczniów, jak i nauczycieli. Naszą „skarbnicę wiedzy” zaczęto tworzyć od podstaw. Księgozbiór jest aktualizowany poprzez zakup nowych pozycji i pozyskiwanie darów. W związku z tym możemy być dumni z faktu, że w ciągu tak krótkiego czasu udało nam się zgromadzić aż 3500 woluminów. W miarę możliwości staramy się wzbogacać naszą bibliotekę o książki ze wszystkich dziedzin wiedzy, kładąc główny nacisk na lektury szkolne i beletrystykę pozalekturową. Obecnie dysponujemy dwoma pomieszczeniami: wypożyczalnią i czytelnią, w której można skorzystać z księgozbioru podręcznego, czasopism młodzieżowych oraz zbiorów audiowizualnych.

   By sprostać wyzwaniom dzisiejszych czasów biblioteki muszą zmienić swoje dotychczasowe oblicze i stać się nowoczesnymi centrami informacji. Dlatego w wypożyczalni zostały zainstalowane komputery z dostępem do Internetu i utworzono Internetowe Centrum Informacji Multimedialnej. Stanowiska komputerowe  umożliwiają uczniom szerszy dostęp do informacji znajdujących się w zasobach sieciowych.

   Biblioteka jest również ośrodkiem edukacji czytelniczej. Prowadzone są zajęcia z przysposobienia czytelniczego i informacyjnego, które mają na celu: przygotowanie uczniów do korzystania z różnych źródeł informacji, kształtowanie umiejętności segregowania informacji i krytycznego ich odbioru, rozbudzanie potrzeb czytelniczych, przygotowanie do pracy samokształceniowej, kształtowanie postawy szacunku wobec polskiego dziedzictwa kulturowego w związku z globalizacją kultury masowej. W ciągu roku szkolnego:

  •   odbywają się liczne konkursy literacko-czytelnicze mobilizujące młodzież do częstszego sięgania po lekturę, popularyzujące dzieła literatury narodowej, rozwijające umiejętność odbioru dzieł literackich z różnych okresów historycznych i kręgów kulturowych,
  •   wystawy tematyczne propagujące czytelnictwo wśród młodzieży szkolnej,
  •   imprezy kulturalno-rozrywkowe pogłębiające ideę szacunku wobec literatury jako skarbnicy kultury.

Nauczyciel bibliotekarz

Anna Zawadzka-Starenga